Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Farmakom e-Fatura Portal

KvkkLogo


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİKişisel verilerin korunması Farmakom Eczane Bilgisayar Hizmetleri San. Ve Tic. Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız doğrultusunda Kanun’a uygun şekilde işlenen kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirerek gerekli şeffaflığın sağlanması amaçlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

1.

Şirketimizin ürün ve hizmetlerine yönelik alışverişlerinizde kişisel verilerinizin işlenmesi:

Kişisel Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebebi

➤ Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)


➤ İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)


➤ Finansal Bilgi (kredi kartı veya banka kartı bilgileri)


➤ Müşteri İşlem Bilgisi (satın alınan ürün/hizmet bilgisi, sipariş tamamlanma bilgisi, önceki siparişler bilgisi, fatura ve ödeme bilgileri)


➤ İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerez vasıtasıyla edindiğimiz IP adresi ve tarayıcı bilgisi;


➤ Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve destek işlemlerinin gerçekleştirilmesi,


➤ Ürün ve hizmetlerimize yönelik sipariş kayıtlarının oluşturulması,


➤ Müşterilerimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi,


➤ Müşteri talep ve şikâyetlerinin şirket içi raporlamalarının gerçekleştirilmesi ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi


➤ Kişisel verileriniz Şirketimiz ürün veya hizmetlerine ilişkin gerçekleştirmiş olduğunuz alışveriş kapsamında satış sözleşmesi uyarınca gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile


➤ Ürünlerimizin satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ise hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında olmasına binaen kişisel verileriniz hukuki yükümlülük şartı kapsamında işlenmektedir.
2.

Şirket hukuki yükümlüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi:

Kişisel Veri İşlenme Amacı Hukuki Sebebi

➤ Kimlik Bilgileriniz (isim, soy isim bilgisi)


➤ İletişim Bilgisi (e-posta, telefon numarası, adres bilgisi)


➤ Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.


➤ Resmi kurum veya kuruşlara bilgi verilmesi, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması


➤ Muhasebe, finans ve denetim süreçlerinin yürütülmesi


➤ Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi


➤ Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülme şartı (ör. faturada hangi verilerin olması gerektiği Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenmiştir),


➤ Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen hukuki yükümlülük (ör. Kanun uyarınca veri sorumlularının veri güvenliğini sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır),


➤ Kanun 5 inci maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (ör. Herhangi bir hukuki uyuşmazlığa konu olması halinde delil niteliğine haiz olması durumu),KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI
Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde, aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir;

➤ Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma konularında hizmet alınan tedarikçilerimiz;


➤ Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,


➤ Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar.


➤ E-fatura sistemine ilişkin süreçlerin yürütülmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz, çağrı merkezimiz, e-posta ve fiziki ortamda sizlerden sözlü ve yazılı olarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.


KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

➤ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,


➤ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


➤ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,


➤ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,


➤ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


➤ Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


➤ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


➤ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme


haklarına sahiptir.


Söz konusu haklara ilişkin talepleriniz, Veri Sahibi tarafından Birlik Mah. 398.Cad. No:30/1 06610 Çankaya /ANKARA adresine yazılı olarak ya da varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile kvkk@farmakom.com.tr adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Son güncelleme tarihi: 27.01.2023


KVK Politikası Aydınlatma Metni Çerez Politikası
Bu site en az 1024x768 çözünürlükte IE8+ ile görüntülenebilir - Copyright 2023 © Farmakom A.Ş.