Content is comming here as you probably can see.Content is comming here as you probably can see.
Farmakom e-Fatura Portal

KvkkLogo


FARMAKOM ECZANE BİLGİSAYAR HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
GENEL AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Birlik Mahallesi 398.Cadde Toprak Apartmanı No:30/1 Çankaya-ANKARA adresinde mukim Farmakom Eczane Bilgisayar Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş. (“Farmakom” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

İşlenen Kişisel Veriler

 1. İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerez vasıtasıyla edindiğimiz IP adresi ve tarayıcı bilgisi;
 2. Farmakom ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde ziyaretçi giriş çıkış bilgileri, ad soyad, imza, telefon numarası ve kamera kayıtları görüntüleriniz;
 3. Farmakom’a iş başvurusunda bulunmanız hâlinde doğrudan sizin ilettiğiniz özgeçmişiniz dâhil sair kişisel verileriniz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Farmakom ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir:
 1. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 2. Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 3. Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 5. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 6. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 7. Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 8. Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 9. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 10. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 11. Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 12. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 13. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 14. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi
 15. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 16. İş Süreçleri Sürekliliğinin Sağlanması
 17. İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 18. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 19. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 20. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 21. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 22. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 23. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 24. Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 25. Özlük Dosyasının Oluşturulması
 26. Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 27. Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 28. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 29. Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 30. Talep / Şikayetlerin Takibi
 31. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 32. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 33. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 34. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, telefon veya başvuru formları aracılığıyla ve fiziki, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5,8 ve 9. madde hükümlerinde sayılan otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel veriler Şirket bünyesinde ilgili yasal saklama süreleri müddetince bulundurulmakta olup, bu verilerle ilişkili faaliyetlerin ve belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Kullanım amacı sonlanan ve yasal saklama süresi sona eren kişisel veriler ise, KVKK’nın 7’nci maddesi uyarınca Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi www.farmakom.com.tr web sitesinde bulunan KVKK Başvuru Formu dilekçesi ile Birlik Mahallesi 398.Cadde Toprak Apartmanı No:30/1 Çankaya-ANKARA adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@farmakom.com.tr adresine iletebilirsiniz.Bu site en az 1024x768 çözünürlükte IE8+ ile görüntülenebilir - Copyright 2021 © Farmakom A.Ş.